Aggregated news

Item URL Post datesort ascending Owner feed nid Import date
http://www.antiorde.nl/anti/644/ Thursday, December 10, 2015 - 22:44

“I’M SCARED!” – LIFE IN FAMILY PRISON KAMP ZEIST
video by anarchist anti-deportation group utrecht AAGU. activists occupied the prison wall of detention center kamp zeist where refugee families with children are detained and to b deported.
~ DOWN WITH KAMP ZEIST ! ~
:::

47 Friday, December 11, 2015 - 00:05
http://www.antiorde.nl/anti/639/ Friday, November 27, 2015 - 00:52

26 november 2015 – after successfully blocking the entrance of kamp zeist, anarchist anti-deportation group utrecht (AAGU) hold a noise demo at kamp zeist in solidarity with detained refugees.
:::

47 Saturday, November 28, 2015 - 18:32
http://www.antiorde.nl/anti/blokkade-kamp-zeist/ Thursday, November 26, 2015 - 22:28

6 uur durende blokkade van kamp zeist legt bouw gezinsbajes 24 uur plat. activisten van anarchistische anti-deportatie groep utrecht (aagu) blokkeerden met stalen buizen de toegangshekken van kamp zeist en hielden honderden bouwmedewerkers tegen. aagu protesteert tegen de bouw van een gevangenis waar families met kinderen worden opgesloten om gedeporteerd te worden. zie persberichten van aagu van deze aktie.
freedom for refugees ~ niemand is illegaal !

47 Thursday, November 26, 2015 - 23:59
http://www.antiorde.nl/anti/630/ Saturday, October 17, 2015 - 21:42

voor de derde keer trok ‘amsterdam danst ergens voor’ (adev) dansend & denderend door het hart van amsterdam. honderden mensen deden mee met de adev karavaan die vanaf het java eiland via de prins hendrikkade de binnenstad in dook voor een rave party in de openbare ruimte. als alternatief voor de amsterdam dance event (ade) is adev wars van kommercie en knokt het dansend voor een kreatieve underground kultuur. met oa bajesdorp ★ adm ★ nimatek ★ dutch acid family ★ betoeterd ★ de fik ★ villa friekens ★ en de karaoke van kalash & nikov.
the only good system is a soundsystem
:::

47 Saturday, October 17, 2015 - 23:14
http://www.antiorde.nl/anti/625/ Wednesday, October 7, 2015 - 01:17

aktivisten hebben 6 oktober 2015 rond half tien ‘s avonds de raadsvergadering van de gemeente zeist verstoord, in protest tegen het door de gemeente afgeven van een bouwvergunning voor een nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen. de vergadering is door de burgemeester geschorst. in totaal werden 5 personen opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde.
: : :

47 Wednesday, October 7, 2015 - 04:22
http://www.antiorde.nl/anti/protest-kamp-zeist/ Wednesday, October 7, 2015 - 00:03

6 october 2015. protest at the main entrance of detention kamp zeist where companies working to renew and xpand the detention center. plus solidarity demonstration for the detained refugees at kamp zeist. *break down the walls – freedom 4 refugees!*
more info at aagu
: : :

47 Wednesday, October 7, 2015 - 20:02
http://www.antiorde.nl/anti/refugees-welcome-solidarity-protest-in-brussels/ Monday, September 28, 2015 - 00:52

in the belgium capital brussels over 20.000 people demonstrated in solidarity with refugees. organised by ‘plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés de bruxelles’ and ‘refugees welcome’.
: : :

47 Monday, September 28, 2015 - 20:59
http://devloek.nl/verslag-rechtszaak-vloek-5/ Wednesday, September 23, 2015 - 20:34

(English below)
Vandaag was de rechtszaak tegen de Vloek 5, de rechter beval de directie vrijlating van de gevangenen, de verdere uitspraak is over twee weken. Kwinten Keesmaat sprak tijdens zijn ‘laatste woord’ een mooie tekst uit die we jullie niet willen onthouden.
Beste aanwezigen,
Wij staan hier vandaag voor de rechter omdat wij verdacht worden van geweldpleging. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er tijdens de ontruiming van vrijplaats De Vloek agenten en ME bussen besmeurd met verf, en is daarmee de politie zoveel geweld aangedaan dat wij al 15 dagen worden gevangen gehouden in gevangenissen verspreid over Nederland. Over de aantijgingen over kraken en geweldpleging heb ik niet te verklaren en doet mijn advocaat het woord.
Toch wil ik wel iets zeggen.
Vrijplaats De Vloek in de Scheveningse haven was voor ontelbare mensen een plek waar men even op adem kan komen van een wereld waar je verstikt wordt door uitbuiting, racisme, seksisme en homofobie. Een plek waar je niet alleen kon ontsnappen aan de mondiale beest wat kapitalisme heet, maar waar mensen zich ook konden organiseren tegen onrecht in de wereld. Een plek waar mensen zich in vrijheid konden ontplooien en experimenteren. Waar gebouwd kan worden aan een wereld die niet draait om geld en macht maar om solidariteit en wederzijds respect zonder bazen en politici.
Een plek waar ik mij 13 jaar lang thuis heb kunnen voelen en heb kunnen leren. Een plek waar wij hebben feest gevierd, gediscussieerd, georganiseerd. Waar liefdes ontstonden, en mensen stierven en wij samen de overledenen begroeven.
En dan wordt er vandaag gesproken over geweldpleging. Maar wie waren het die in de ochtend van woensdag 9 september de aanval openden op een bijzondere plek als De Vloek? Wie waren het die bewapend met knuppels en pistolen, waterwerppers en scherpschutters, met veel geweld de vrijplaats aanvielen? Wie waren het die met veel geweld een bulldozer door de gevel van De Vloek ramde?
Het was de politie die met geweld De Vloek ontruimde om het daarna met de grond gelijk te maken. De geweldplegers zijn de politie, het college en burgermeester die met geweld hun plannen doordrukken en het grote geld van projectontwikkelaars ruim baan geven, voor veryupping en kapitalisme. Hun medeplichtigen zijn de rechters die toen deze kwestie voor de rechter kwam een oogje dichtknepen en deze ontruiming toestonden. Het is het systeem dat zich legitimeert met het geweldsmonopolie in de hand.
Maar zo hebben we het toch afgesproken hoor ik (hopelijk een select gezelschap) al denken? Zeker net zoals we hebben afgesproken dat racisme is verankerd in de politiek, in de arbeidsmarkt en het politiekorps. Zoals we afspraken dat er geen vluchtelingenkinderen meer in de cel zouden belanden maar de staat ondertussen een nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen bouwt op Kamp Zeist in Soesterberg. En spraken we ook af dat agenten straffeloos de 17 jarige Rishi konden vermoorden? Dat de agenten die Mitch Henriquez wurgden vrij rond kunnen lopen terwijl er zoveel mensen na razzia’s vastzitten na de opstand in de Schilderswijk? Niet in mijn naam!
Waar onrecht wet wordt, wordt verzet een plicht!
Mijn tijd in detentie maakt mij alleen nog maar vastberadener en strijdlustiger Of u mij nou opsluit in een gevangenis en reduceert tot een registratienummer; geen gevangenis, politieknuppel of pistool zal mij tegenhouden in de strijd voor een solidaire wereld. Our passion for freedom is stronger then their prisons.
Mijn solidariteit gaat uit naar hen die vechten voor autonomie in Chiapas Mexico en Koerdistan!
Mijn solidariteit gaat uit naar Said en alle andere gevangenen die zijn opgepakt i.v.m. de opstand in de Schilderswijk.
Mijn solidariteit gaat uit naar de broeders en zusters van vrijplaats ADM in Amsterdam die worden bedreigd met ontruiming.
En tot slot gaat mijn liefde uit naar mijn broeders en zusters die hier naast mij zitten, naar alle mensen die ons zo hebben gesteund terwijl wij vast zitten. Naar iedereen van De Vloek en iedereen die De Vloek gesteund heeft. En natuurlijk naar mijn ouders, familie en vrienden en mijn kleine lieve zoon.
Lieve mensen die andere wereld gaat er komen.
De Vloek is van ons ontnomen maar onze idealen neemt niemand ons af
Leve de Anarchie !
ENGLISH
Today was the courtcase against the Vloek 5. The judge ordered the release of all the prinoners, and will read a verdict in two weeks. During his ‘last word’ Kwinted Keesmaat read a great text we’re publishing below.
Dear attendants
Today we are standing here before the judge because we are being suspected of using violence. According to the Public Prosecution during the eviction of free-space De Vloek cops and buses of the riot police have been smeared with paint and the police has been violated so much by this that we are being imprisoned spread over prisons in The Netherlands for already 15 days.
I have nothing to say about the accusations of squatting and violence and leave that to my lawyer. However, I do want to say something.
For countless people free-space De Vloek in the harbor of Scheveningen was a place where they could catch a breath in a world where you are being suffocated by exploitation, racism, sexism and homophobia. A place where you can not only get away from the world-wide beast called capitalism but where people can also organize themselves against injustice in the world. A place where people could evolve and experiment in freedom. Where people can build a world that is not about money and power but about solidarity and mutual respect without bosses and politicians. A place where I could feel at home for 13 years and where I could learn. A place where we have partied, discussed, organized. Where romances started, where people died and where we buried the departed.
And now, today, one speaks of violence. But who were the people that assaulted a special place like De Vloek on the morning of September 9?
Who were the people that, armed with batons and guns, water-throwers and sharpshooters, attacked the free-space violently? Who were those people that violently rammed a bulldozer through the front of De Vloek? It was the police that evicted De Vloek using a lot of violence in order to break De Vloek down to the ground. The ones using violence are the police, the city council and the mayor that pushed through their plans with a lot of violence and gave free rein to the Big Money of project developers and to yuppiefication and capitalism. Their accomplices are the judges that shut their eyes for the matter and allowed for this eviction. It is the system that legitimizes itself with its monopoly on violence in the hand.
But this is what we agreed upon, I can hear (a hopefully small amount of) you think? That must be just like we agreed upon the racism that is rooted in politics, in the job market and in the police force. Like we agreed that no more refugee children were going to end up in a cell while in the meantime the state is building a family prison at Kamp Zeist in Soesterberg. And did we agree that cops could kill the 17 year old Rishi and get away with it? That the cops that strangled Mitch Henriquez could walk freely while so many people are raided after the uprising in the Schilderswijk? Not in my name!
Where injustice becomes law, resistance becomes a duty!
My time in detention will only make me more determined and militant. You can lock me up in a prison and reduce me to a registration number, but no prison, no police baton or gun will stop me in the struggle for a solidary world. Our passion for freedom is stronger than their prisons.
My solidarity goes out to those that fight for autonomy in Chiapas Mexico and Kurdistan!
My solidarity goes out to Said and all other prisoners that have been arrested because of the uprising in the Schilderswijk.
My solidarity goes out to my brothers and sisters of free-space ADM in Amsterdam that are being threatened by eviction.
My solidarity goes out to everyone that fights for a different society where not money is central but solidarity and mutual respect.
And finally my love goes out to my brothers and sisters that are sitting here beside me, to all people who have supported us while we were jailed. To all people of De Vloek and all those that supported De Vloek. And of course to my parents, family and friends and to my dear little son.
Dear people, this different world is going to come. De Vloek has been taken away from us but nobody can take away our ideals.
Long live anarchy!
Kwinten Keesmaat, September 23 2015
The post Verslag rechtszaak Vloek 5 appeared first on De Vloek.

25 Wednesday, September 23, 2015 - 21:02
http://devloek.nl/verslag-solidariteitstour-vloek-5-de-vloek-is-overal/ Wednesday, September 23, 2015 - 01:02

Afgelopen weekend vonden er 5 lawaaidemonstraties plaats in solidariteit met de ‘Vloek 5’, onze vrienden die nog steeds in voorarrest zitten nadat zij zich dapper hebben geweerd tegen de ontruiming van De Vloek en de daarmee gepaard gaande veryupping van de Scheveningse haven. Op zaterdag 19 en zondag 20 september werd er bij alle vijf gevangenissen waar over de Vloek 5 zijn verspreid zo’n 45 minuten lawaai gemaakt. Op woensdag 23 september moeten de vijf voorkomen in Den Haag. Ook daarvoor roepen wij op om in solidariteit, en uit protest tegen hun opsluiting vanaf 13:00 aanwezig zijn bij het paleis van justitie in Den Haag.
Als voorproefje op de lawaaitour reed er al op vrijdag 18 september een auto langs alle vijf bajessen om de Vloek 5 muzikaal een hart onder de riem te steken. Onder andere Johnny Cash en Shireen schalden over de muren, wat binnen in de gevangenissen goed gehoord werd. De tour vertrok op zaterdagochtend met een volle bus vanuit Den Haag met Middelburg als eerste stop, waarna Hoogvliet en Krimpen a/d IJssel (beiden nabij Rotterdam) volgden. In Middelburg heeft onze vriend ons gezien, evenals in Hoogvliet, waar we 45 minuten lang visueel contact hadden. In Krimpen werden vlaggen op meterslange stokken gemonteerd om boven de bajesmuren uit te komen. Fakkels en rookbommen, potten, pannen en een luchtalarm deden de rest.
Bij alle locaties sloten zich sympathisanten uit de regio of daarbuiten aan in solidariteit met de Vloek 5. Zo werden wij op zondag in Zwolle verwelkomd door zeker 10 lokale sympathisanten, en bij de laatste lawaaidemo van de tour in Nieuwersluis sloten kameraden van Autonomen Brabant zich aan. Bij beide locaties werd er voortdurend over en weer gezwaaid met de mensen binnen, en werden er vuurpijlen en fakkels afgestoken.
Met de lawaaidemo’s wilden wij de Vloek 5 een hart onder de riem steken en ze laten weten dat we volledig achter ze staan. Wij willen ook laten zien dat hoe ver de staat ook gaat in haar sloopzucht van autonome ruimtes en de repressie van mensen die deze opbouwen en verdedigen, onze solidariteit en drang naar autonomie niet zal verminderen. Ook na de ontruiming van De Vloek zullen wij ons blijven verzetten tegen zinloze prestigeprojecten zoals het topzeilcentrum en tegen de destructieve manier van stadsvernieuwing die de gemeente telkens weer doordrukt. En als ze De Vloek willen verspreiden over het land, dan is precies dát ook de uitkomst: De Vloek is overal!

Voor woensdag roepen wij op om om 13:00 te verzamelen voor het Paleis van Justitie in Den Haag, aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag.
Vrijheid voor de Vloek 5! Niet wijken voor de rijken!
The post Verslag solidariteitstour Vloek 5: De Vloek is overal! appeared first on De Vloek.

25 Wednesday, September 23, 2015 - 05:21
http://devloek.nl/898-2/ Monday, September 21, 2015 - 18:16

Op woensdag 23 september moeten de activisten die nog vastzitten na de ontruiming van De Vloek voorkomen voor de rechter. De ‘Vloek 5’ zitten dan al twee weken in voorarrest nadat zij zich hebben verzet tegen de ontruiming van de Scheveningse vrijplaats. Dit weekend vonden er lawaaidemonstraties plaats bij alle gevangenissen waar de Vloek 5 over zijn verspreid. Ook nu roepen wij op om naar de rechtszaak te komen om de Vloek 5 te steunen. We verzamelen om 13:00 voor het Paleis van Justitie in Den Haag (Prins Clauslaan 60).
De Vloek 5 werden opgepakt nadat zij zich op 9 september hebben verzet tegen de ontruiming van vrijplaats De Vloek. De vijf worden verdacht van het overtreden van de kraakwet (art. 138a) en openlijke geweldpleging (art 141). Vijf andere arrestanten werden vorige week al vrijgelaten.
Nog tijdens de ontruiming van De Vloek verspreidde de politie valse berichtgeving dat er met stenen en glas gegooid zou zijn naar de politie. Het verspreiden van deze leugens is net als het verspreiden van de ‘Vloek 5’ over verschillende gevangenissen in het land een repressieve tactiek. Het uit elkaar halen en criminaliseren van de groep is een werkwijze die overduidelijk het breken van de solidariteit tot doel heeft, en de absurde politie-inzet bij de ontruiming moet rechtvaardigen. Wij zullen ons hierdoor niet laten intimideren en zetten onze strijd door. Wij zien het verzet tegen de ontruiming van De Vloek ten behoeve van een elite-project als legitiem en noodzakelijk. Wij staan volledig achter de Vloek 5 en eisen hun directe vrijlating. Totdat dat gebeurd is zullen we iedereen oproepen om hun solidariteit te laten zien, bij de gevangenissen, bij de rechtbank, en op straat.
Wij hebben altijd gezegd dat de strijd om De Vloek groter is dan De Vloek alleen. Ook nu willen wij benadrukken dat solidariteit met onze kameraden breder is dan enkel persoonlijke ondersteuning. Het is belangrijk om ten alle tijden mensen te ondersteunen die strijden tegen kapitalisme, voor vrije ruimte en voor een wereld buiten de klauwen van het geld en de macht.
Vrijheid voor de Vloek 5! Ideeën ontruim je niet!
Tijd: 13:00
Locatie: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 Den Haag
Facebook event: Steun de Vloek 5, kom naar de rechtszaak!
The post Steun de Vloek 5, kom naar de rechtszaak! appeared first on De Vloek.

25 Monday, September 21, 2015 - 21:07

Pages