Aggregated news

Item URL Post datesort ascending Owner feed nid Import date
http://devloek.nl/de-vloek-roept-de-onafhankelijkheid-uit/ Thursday, September 3, 2015 - 08:41

Vrijplaats De Vloek kan volgens het vonnis van de rechter vanaf aanstaande maandag ontruimd worden. Daarom zien wij ons genoodzaakt om vandaag, 3 september 2015, de onafhankelijkheid uit te roepen! Een autonome zone waar gelijkwaardigheid de boventoon voert, waar vluchtelingen van harte welkom zijn en waar kapitalisme verleden tijd is.
Wij roepen iedereen op om naar de autonome zone te komen, sluit je aan! Lees hieronder de onafhankelijkheidsverklaring, geheel in stijl van de Declaration of Independence uit 1776 van de Verenigde Staten. Deze verklaring zal ook worden verstuurd aan koning Willem-Alexander der Nederlanden, president Mark Rutte, alle Tweede Kamerleden en alle gemeenteraadsleden van Den Haag.
Viva la Independencia y la Libertad, Viva el Lokal Pirata, Viva De Vloek!
Onafhankelijkheidsverklaring: De Vloek, een Vrijplaats, een Vrije Gemeenschap
Wanneer in de loop der tijd een gemeenschap van mensen zich genoodzaakt ziet de banden die het met een staat verbindt te verbreken en tegenover de machten der aarde de aparte en gelijkwaardige plaats in te nemen waarop het recht heeft volgens algemeen erkende beginselen, vereist een respect voor de meningen der mensen dat die gemeenschap de oorzaken bekend maakt die het tot deze scheiding hebben gedwongen.
Wij achten het een onbetwistbaar feit dat alle mensen als gelijkwaardigen worden geboren; dat zij door dat feit met onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich onder die rechten bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk.
Dat, om deze rechten te waarborgen, politieke instellingen in het leven geroepen zijn, die hun bevoegdheden ontlenen aan de instemming van degenen over wie die instellingen besluiten nemen;
Dat telkens wanneer zo’n politieke instelling met deze doelen in strijd komt, de bevolking het recht heeft deze te veranderen of teniet te doen en een nieuwe bestuursvorm in de stellen, gebaseerd op beginselen en haar bevoegdheden organiserend in een vorm die hun het meest geschikt lijkt om hun veiligheid en hun geluk te bewerkstelligen.
Wanneer een lange reeks van misbruiken en machtsoverschrijdingen, onveranderlijk gericht op dezelfde doelen van winst en macht, duidelijk wijst op de intentie hen onder volstrekte dwingelandij te brengen, is het hun recht, ja hun plicht zo’n regering omver te werpen en te zorgen voor nieuwe waarborgen voor hun toekomstige veiligheid.
Dat is het pijnlijk lot geweest van Vrijplaats De Vloek. Daarin wortelt de noodzaak die bewoners en gebruikers van De Vloek thans dwingt om van bestuurlijk en politiek stelsel te veranderen. De geschiedenis van de huidige en opeenvolgende regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden is een geschiedenis van herhaalde onrechtvaardigheden en machtsoverschrijdingen, die allen als direct doel hebben een volstrekte tirannie in te stellen over onze vrijplaatsen en gemeenschappen, in het bijzonder over De Vloek. Om dat te bewijzen is het voldoende de feiten te onderwerpen aan het oordeel van een onpartijdige wereld.
De Vloek is een plek waar mensen woonruimte vonden. Het recht op wonen, alom met voeten getreden ten bate van grote eigenaren, speculanten en commercie, was hier voor bewoners gewaarborgd. Gerechtelijk vonnis, gemeentelijke chantage en politionele ontruimingsdreiging vormen een fundamentele schending van dit woonrecht, een schending die geenszins onbeduidend is, maar fundamenteel.
De Vloek is een plek waar mensen hun creativiteit tot uitdrukking kunnen brengen, en andere mensen van die uitingen kennis kunnen nemen. Een maatschappij die de vrijheid hoogacht, koestert dit soort plekken, waarvoor het woord ‘vrijplaats’ niet voor niets wordt gehanteerd. Een bestel dat dit niet doet, is de naam ‘vrije maatschappij’ onwaardig. Geen vrijplaats is loyaliteit en gehoorzaamheid verschuldigd aan zo’n vrijheidsontkennend politiek bestel.
De Vloek is waar mensen zich actief inzetten voor precies de wereld van gelijkwaardigheid, vrijheid en het nastreven van geluk die algemeen, ook door het Koninkrijk der Nederlanden, tot de onvervreemdbare grondrechten gerekend worden. Door haar pogingen precies aan deze vrijplaats een einde te maken, schendt zij de door haar immer zo nadrukkelijk beleden grondbeginselen.
De Vloek acht zich om die redenen op geen enkele manier nog langer gebonden aan het Koninkrijk der Nederlanden, dat haar vrijheidsdrang beantwoord met dwingelandij, knevelarij en tirannie, en maakt van voornoemd Koninkrijk dan ook niet langer deel uit. De Vloek roept zichzelf hierbij uit tot onafhankelijke Vrijplaats, en strekt haar handen uit naar al diegenen die haar strevingen delen.
De Vloek zal op basis van gelijkwaardigheid haar betrekkingen met andere politieke entiteiten, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, trachten te reguleren. Om te beginnen bieden we daarom voornoemd Koninkrijk een wederzijdse diplomatieke erkenning aan, inclusief het uitwisselen van ambassadeurs. De Vloek zoekt de strijd niet. Maar haar leden – gelijkwaardige en vrije burgers van een solidaire en autonome gemeenschap – zullen hun onafhankelijkheid verdedigen, met alle daartoe noodzakelijke middelen. We roepen elk vrijheidslievend en solidair persoon op, om ons in deze strijd te steunen.
Getekend,
Onafhankelijke autonome zone De Vloek

The post De Vloek roept de onafhankelijkheid uit! appeared first on De Vloek.

25 Thursday, September 3, 2015 - 14:37
http://www.antiorde.nl/anti/refugee-protest-mayors-residence-amsterdam/ Saturday, August 29, 2015 - 00:20

activists from refugee action collective WE ARE HERE protested @ mayors residence in amsterdam to demand 24h shelter according to human rights that mayor van der laan along with the government refuse to implement
:::

47 Saturday, August 29, 2015 - 02:36
http://devloek.nl/1-jaar-actiecampagne-vrijplaats-de-vloek-waar-staan-we-nu/ Friday, August 7, 2015 - 17:23

Vandaag precies een jaar geleden kraakten activisten van vrijplaats De Vloek de Pier aan het Scheveningse strand uit protest tegen de voor genomen ontruiming van De Vloek en de bouw van een Topzeilcentrum op diezelfde plek. Een jaar later strijdt De Vloek nog steeds tegen deze nieuwbouwplannen en tegen de destructieve manier van stadsvernieuwing die de gemeente doordrukt. Maar waar staan we nu na een jaar actie voeren?
De gemeente wilde De Vloek al op 5 januari van dit jaar ontruimd hebben, maar zelfs na 3 keer uitstel zit De Vloek er nog steeds. De discussie rond De Vloek en stadsvernieuwing is hoog opgelopen in Den Haag . De Vloek geniet veel steun van mensen in Den Haag maar ook zeker van daarbuiten. De discussie over veryupping en stadsvernieuwing is duidelijk op de agenda gezet.
Alternatieve locatie
De gemeenteraad sprak zich bijna unaniem uit dat initiatieven die in De Vloek gevestigd zijn belangrijk zijn voor Den Haag. Het college gebruikte het aanbieden van een alternatieve locatie om te proberen de angel uit het politieke debat te halen. De Vloek is altijd duidelijk geweest; als de gemeente iets wil aanbieden dan moeten ze dat doen, maar primair strijden wij voor het behoud van De Vloek aan de Hellingweg en tegen het zinloos bouwen van nog een zeilcentrum in de haven. De Vloek heeft nooit gevraagd om een vervangende locatie, hoewel wij het van uiterst belang vinden dat de initiatieven uit De Vloek doorgang kunnen vinden. De gemeente heeft het aanbieden van een alternatieve locatie echter steeds als pressiemiddel gebruikt. Ze verzochten De Vloek zelfs om geen rechtszaak aan te gaan en het pand vrijwillig te verlaten. De Vloek is hier nooit op ingegaan. Als de gemeente echt vind dat de initiatieven van De Vloek van grote waarde zijn, dan bieden ze iets aan zonder dat als drukmiddel te gebruiken. “We laten ons niet de mond snoeren. De strijd is groter dan De Vloek alleen” aldus Kwinten Keesmaat, woordvoerder van De Vloek.
Na maanden onderhandelen leken De Vloek en de gemeente er niet uit te komen. De Vloek kan en wil niet garanderen dat iedereen uit het pand vertrekt omdat De Vloek geen hiërarchische organisatiestructuur kent. Ook de rechter liet zich in het vonnis uit over de gang van zaken rond het verlaten van het pand: “[Dat] De Vloek (lees: de daartoe behorende personen en bedrijven) er voor garant staat dat iedereen die zich in het Pand bevindt meewerkt aan de ontruiming. Een dergelijke – verstrekkende – voorwaarde kan in redelijkheid echter niet worden gesteld, aangezien De Vloek dat niet in haar macht heeft.” Hiermee geeft de rechter De Vloek op dit punt dan ook gelijk. De Vloek heeft nog geprobeerd nader tot de gemeente te komen maar de gemeente wilde dit niet, tot afgelopen woensdag. De gemeente voelde zich toch genoodzaakt om met de eisen van De Vloek in te stemmen. Een gedeelte van de initiatieven die in De Vloek een plek hebben zijn overeengekomen om de alternatieve locatie aan de Beatrijsstraat te betrekken. Deze initiatieven, verenigd in de vereniging Zeedranck & Havenkunst, moeten daarvoor een ledenlijst overleggen. De leden die op de ledenlijst staan moeten het pand voor 1 september verlaten. Dat de vereniging naar de alternatieve locatie gaat is in consensus in de algemene Vloek-vergadering besloten.
De strijd is nog niet voorbij
De strijd tegen veryupping en de bouw van het Topzeilcentrum is nog niet voorbij. Het kort geding dat de gemeente tegen De Vloek aanspande werd verloren. Maar de bezwaren van de buren van De Vloek tegen de bouwplannen werden door de bezwarencommissie gegrond verklaard. De gemeente negeerde echter het advies van de bezwarencommissie. Daarover dient vrijdag 14 augustus een voorlopige voorziening. Ook gaat De Vloek in versneld hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat De Vloek ontruimd mag worden. “Er mist nog een cruciale vergunning om te kunnen beginnen met bouwen en ook is de bezwarencommissie het met ons eens dat er allerlei dingen in de bouwvergunning niet kloppen.
“De strijd gaat door. De gemeente moet zich realiseren dat de stad niet gemaakt wordt door projectontwikkelaars maar door de mensen die er wonen en hun initiatieven. Zolang dat genegeerd wordt zal de strijd doorgaan”.
1 jaar actiecampagne
In de vroege ochtend van 7 augustus 2014 kraakte activisten van De Vloek de leegstaande Pier aan het Scheveningse strand als aftrap van de actiecampagne voor het behoud van De Vloek en tegen de veryupping van de haven. Tijdens de actie werd er een 27 meter lang spandoek aan de bungyjump toren gehangen met de tekst “Vloek blijft”. De actie haalde in heel Nederland al het nieuws. Op 6 september 2014 hielden ruim 1000 mensen een manifestatie bij het stadhuis waarbij de initiatieven van De Vloek tijdelijk werden verplaatst naar het Spuiplein. Op 13 oktober 2014 hingen mensen door heel Europa (in oa Griekenland, Duitsland, België en Spanje) spandoeken op uit solidariteit met De Vloek.

Op 14 oktober 2014 bezetten een aantal activisten een korte tijd het dak van het stadhuis om daar een spandoek van 21 meter op te hangen. Het spandoek hing nog niet of de politie en beveiliging maakte een einde aan de actie. Toch kreeg de actie veel media aandacht. Op 23 oktober besloot de gemeenteraad dat de nieuwbouwplannen voor het Topzeilcentrum doorgang kunnen vinden en De Vloek ontruimd moest worden. Na de gemeenteraadsvergadering gingen ruim 50 mensen spontaan de straat op en demonstreerden door het centrum van Den Haag. De politie viel de demonstratie aan en er werden 8 mensen opgepakt. Een week later, op 29 november 2014 organiseerden sympathisanten uit Maastricht daar een demonstratie uit solidariteit met De Vloek. Activisten uit Duitsland en Nederland liepen een demonstratie door het centrum van Maastricht.
Op 6 december 2014 wilde De Vloek een demonstratie lopen door het centrum van Den Haag, maar deze werd op drogredenen en leugens verboden door burgemeester Jozias van Aartsen. Activisten van De Vloek gingen toch naar het Kerkplein waar de demonstratie zou plaatsvinden, waar zij met dichtgeplakte monden en lege spandoeken ‘niet’ demonstreerden om zo te laten zien dat zij monddood waren gemaakt. Van 26 t/m 28 december 2014 organiseerde De Vloek de ‘actiedagen voor het behoud van De Vloek en voor autonome ruimtes’. Tijdens de actiedagen werd o.a. het oude belastingkantoor aan de Stationsweg gekraakt, wat na 6 uur met veel machtsvertoon werd ontruimd. Op 7 maart 2015 organiseerden sympathisanten demonstraties in Eindhoven en Tilburg. Op 15 maart demonstreerden 300 mensen in de binnenstad van Den Haag ‘Voor De Vloek en tegen de uitverkoop van de haven’.
Van 28 t/m 31 maart 2015 organiseerde De Vloek het ‘Carnival van de Onderstroom’. Tijdens het Carnival werd o.a. een fietsdemonstratie, een fietsspeurtocht en een Streetrave gehouden. Op 14 mei 2015 (her)openende wethouder Karsten Klein (verantwoordelijk voor de aankomende ontruiming) een restaurant in het Nautisch Centrum, het huidige zeilcentrum in de straat bij De Vloek. Bij de opening voerden zo’n 15 activisten actie tegen de veryupping van de haven. Op 14 mei 2015 plakte activisten van De Vloek poster van de Volvo Ocean Race over met de tekst ‘afgelast wegens geldverspilling’, om zo te ageren tegen een elite festival waar niemand in Scheveningen van profiteert. Op 17 juni probeerde activisten van Stop Veryupping (een samenwerkingsverband van inwoners van Scheveningen en De Vloek) de boten van de Volvo Ocean Race te enteren. Hierbij werden 5 mensen opgepakt. Op 18 juni werd er als tegenhanger van het Volvo Ocean Race festival een straatfeest gehouden tegen veryupping.
Verder zijn er talloze kleinere acties geweest tijdens commissie en gemeenteraadsvergaderingen. Ook tekenden duizenden mensen een petitie en spraken tientallen culturele organisaties zich uit voor het behoud van De Vloek.
Stop veryupping! De Vloek blijft!
The post 1 jaar actiecampagne vrijplaats De Vloek. Waar staan we nu? appeared first on De Vloek.

25 Friday, August 7, 2015 - 20:21
http://devloek.nl/de-vloek-can-be-evicted-says-court-de-vloek-will-keep-on-fighting/ Friday, July 31, 2015 - 03:04

This morning, the judge gave a verdict in the case that the city of The Hague filed against social center De Vloek. These summary proceedings were meant to force the eviction of De Vloek. The judge decided that De Vloek may be evicted five days after the signing of the verdict. The signing of the verdict means that the bailiff must sign the verdict and deliver it to De Vloek. It is uncertain when this will happen. Technically, it could happen today, but it could also take longer.
The judge completely ignored the objections posed by De Vloek; for example, that there is no permit for the clean-up of the ground on which De Vloek stands and that this document has not even been applied for or approved. The fact that digging on the seawall is forbidden during the storm season was also disregarded.
The board of appeals of The Hague also made a decision today about the objections that De Vloek and the neighbors have against the building permit. The board of appeals decided in favor of De Vloek on three of the five arguments. The city completely disregarded the advice of the board of appeals.
Further legal action
Because the city has ignored the judgment of the board of appeals, we have been forced to file a preliminary injunction in court in order to get the judge to annul the building permit. We will also not ignore the dubiously motivated verdict about the city´s eviction order. We will therefore make an emergency appeal against this decision.
Alternate location
During the summary proceedings hearing, the judge requested that De Vloek and the municipality come together to look for an alternate location for De Vloek´s initiatives. He also stated that insight into for whom De Vloek is important would be appreciated. De Vloek subsequently approached the city to discuss a member list and the possibility of letting the coordinators of initiatives at De Vloek sign a contract.
De Vloek has more than fulfilled the judge´s request for transparency and cooperation. The city however refused to listen, even after further explanation from our lawyers. In our opinion, the board of aldermen, with Joris Wijsmuller (Hague City Party) in charge has not satisfied its obligations. These obligations are based on the requests of city council members and lie at the heart of The Hague City Party´s own free space policy.
The board of aldermen seems to only be after the eviction of De Vloek. The board only wants to use the offer of an alternate location to ensure that everyone voluntarily vacates the premises. Early on, the board had already attempted to use an alternate location to get De Vloek to leave without judicial review.
De Vloek cannot guarantee that everybody will leave because De Vloek does not have a hierarchic organizational structure. Even the judge stated in the verdict with regard to vacating the premises: ¨[That] De Vloek (read: the persons and businesses associated with De Vloek) can guarantee that everyone present in the building will cooperate with the eviction. Such a condition cannot be set considering that it is not in De Vloek´s power to do so.¨ On this point, the judge even agreed with De Vloek. Whether this judge´s statement has changed the minds of the city board is doubtful, considering the attitude that the city has taken up to now.
The fight goes on
That the city, with the support of the legal system has tried to destroy everything that has been organized at a grassroots level that fulfills an important social function in The Hague, does not mean that De Vloek will just give up. De Vloek is not only fighting to keep its location, but also against the yuppification of the harbor and the municipality´s vision of urban renewal. Throughout Den Haag, initiatives that have emerged on a grassroots level have to move aside for yuppie projects. Policy should not revolve around the initiatives of developers, but around the people who live in Den Haag
Don´t budge for the rich! De Vloek will stay!
The post De Vloek can be evicted says court. De Vloek will keep on fighting appeared first on De Vloek.

25 Friday, July 31, 2015 - 04:56
http://devloek.nl/de-vloek-mag-ontruimd-worden-volgens-rechter-de-vloek-zet-strijd-door/ Thursday, July 30, 2015 - 16:47

Vanochtend heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding dat de gemeente had aangespannen tegen vrijplaats De Vloek. Dit kort geding was bedoeld om zo de ontruiming van De Vloek af te dwingen. De rechter oordeelde dat De Vloek vijf dagen na de betekening van het vonnis ontruimd mag worden. De betekening van het vonnis houdt in dat de deurwaarder het vonnis moet tekenen en bij De Vloek moet afleveren. Wanneer dit gebeurt is onduidelijk, technisch gezien zou dat vandaag al kunnen maar het zou ook langer kunnen duren.
De rechter ging totaal voorbij aan het verweer van De Vloek. Dat bijvoorbeeld een belangrijke vergunning voor de sanering van de grond waar De Vloek op staat mist en zelfs nog niet is aangevraagd en beoordeeld. Ook dat er geen graafwerkzaamheden mogen plaatsvinden in een zeewering vanwege het stormseizoen legde de rechter zonder er verder op in te gaan naast zich neer.
Bezwaarprocedure tegen bouwvergunning
Vandaag oordeelde ook de bezwaarcommissie van de gemeente Den Haag over de bezwaren die De Vloek en de buren hebben tegen de bouwvergunning. De bezwarencommissie stelde De Vloek en hun buren op drie van de vijf punten in het gelijk. De gemeente legde het advies van de bezwaarcommissie echter naast zich neer.
Verdere juridische stappen
Omdat de gemeente het advies van de bezwarencommissie negeert zien wij ons genoodzaakt om een voorlopige voorziening bij de rechtbank aan te spannen, om zo de voorlopige voorzieningenrechter te vragen de bouwvergunning te schorsen. Ook leggen wij ons niet neer bij het slecht gemotiveerde vonnis van de rechter over de ontruimingsvordering van de gemeente. Hier tegen gaan wij in Turbospoedappel (versneld hoger beroep).
Alternatieve locatie
De rechter verzocht tijdens de zitting van het kort geding De Vloek en de gemeente nader tot elkaar te komen m.b.t. de zoektocht naar een alternatieve locatie voor de initiatieven van De Vloek. Ook stelde hij dat het wenselijk is dat De Vloek meer inzicht geeft in wie er allemaal belang zouden hebben bij een alternatieve locatie. De Vloek heeft daarop toenadering gezocht tot de gemeente, en een voorstel gedaan om een ledenlijst te overleggen en de coördinatoren van de initiatieven die in De Vloek een plaats hebben het contract te laten ondertekenen.
Hiermee voldoet De Vloek aan de openheid en toenadering die de rechter verzocht. De gemeente wilde echter niet op dit voorstel in gaan, ook niet na nadere toelichting van onze advocaten op het voorstel. Naar onze mening voldoet het college, met op dit gebied verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) aan het roer, hiermee totaal niet aan hun inspanningsverplichting. Deze inspanningsverplichting komt voort uit hun eigen broedplaatsenbeleid en de verzoeken uit de gemeenteraad.
Het college lijkt puur en alleen uit te zijn op de ontruiming van De Vloek. Het college wil het aanbieden van een alternatieve locatie slechts gebruiken om zo te zorgen dat iedereen het pand vrijwillig verlaat. Eerder probeerde het college nog een vervangende locatie te gebruiken om De Vloek te dwingen het pand te verlaten zonder toetsing van de rechter.
De Vloek kan echter niet garanderen dat iedereen uit het pand vertrekt omdat De Vloek geen hiërarchische organisatiestructuur kent. Ook de rechter liet zich in het vonnis uit over de gang van zaken rond het verlaten van het pand: “[Dat] De Vloek (lees: de daartoe behorende personen en bedrijven) er voor garant staat dat iedereen die zich in het Pand bevindt meewerkt aan de ontruiming. Een dergelijke – verstrekkende – voorwaarde kan in redelijkheid echter niet worden gesteld, aangezien De Vloek dat niet in haar macht heeft.” Hiermee geeft de rechter De Vloek op dit punt dan ook gelijk. Of deze uitspraak van de rechter het college op andere gedachten brengt betwijfelen wij ten zeerste door de houding die de gemeente tot nu toe heeft aangenomen.
De strijd gaat door
Dat de gemeente op een destructieve wijze alles wat van onderop is georganiseerd en een belangrijke sociale functie vervult in Den Haag de nek om wil draaien en daarin wordt gesteund door de rechter, zegt natuurlijk niet dat De Vloek zich zomaar gewonnen geeft. De Vloek voert niet alleen een strijd voor het behoud van De Vloek maar ook tegen de veryupping van de haven en de visie die de gemeente op stadsontwikkeling heeft. In heel Den Haag moeten mooie initiatieven die van onderop zijn ontstaan wijken voor yuppenprojecten. Maar het moet niet gaan om de belangen van projectontwikkelaars, maar om de mensen die in Den Haag wonen.
De strijd gaat door, op juridisch vlak en daar buiten.

Niet wijken voor de rijken! De Vloek blijft!

The post De Vloek mag ontruimd worden volgens rechter. De Vloek zet strijd door. appeared first on De Vloek.

25 Thursday, July 30, 2015 - 19:10
http://www.antiorde.nl/anti/free-palestine-demo-amsterdam/ Sunday, July 12, 2015 - 01:31

free palestine. solidair met palestina.
1 jaar na de oorlog tegen gaza hield youth for palestine / back to palestine een demonstratie in amsterdam tegen de aanhoudende onderdrukking en agressie van israhel.
vanaf de dam liep de demonstratie door de binnenstad via rokin – vijzelstraat – utrechtsestraat – rokin en weer terug naar de dam. hoewel levendig en luidruchtig was het door overheidscensuur een tam protest : oa verbale & visuele support aan de palestijnse verzetsbeweging hamas is verboden. dit kriminaliseren van steun aan verzet tegen apartheid; moord; onderdrukking; kolonialisme en landroof past in het beleid van de nederlandse overheid, die zonder scrupules de moorddadige apartheidspolitiek van israhel al meer dan een halve eeuw steunt.
gaza vorig jaar zomer: kinderen afgeslacht; burgers levend verbrand; ziekenhuizen; scholen en flatgebouwen gebombardeerd…. we zitten met een minister-president opgescheept die dit proportioneel geweld vindt als uiting van het recht op zelfverdediging. landroof en bezetting worden beloond met het recht om oorlogsmisdaden te plegen en een komplete bevolking te terroriseren. nederland schaart zich achter de terreur van het joodse kalifaat en geeft zelfs nederlandse jihadgangers de vryheid de terrorist uit te hangen in de terreurorganisatie idf.
met de blauwwitte davidstervlag, het symbool van zionistisch staatsterrorisme, mag je met instemming vd smeris op de dam wapperen. maar wee degene die het waagt een hamasvlag te tonen, dan volgt inbeslagname met kans op arrestatie en boete. morele steun aan verzet tegen landroof en bezetting is een overtreding.
* weg met het zionisme uit palestina – steun hamas in hun verzet *
: : :

47 Sunday, July 12, 2015 - 03:13
http://www.antiorde.nl/anti/appa-free-palestine-demo/ Sunday, July 12, 2015 - 01:27

amsterdam 11 juli 2015 toespraak van appa rachid el ghazoui tydens free palestine demonstratie
: : :

47 Sunday, July 12, 2015 - 03:13
http://devloek.nl/9-7-2015-kom-naar-de-rechtszaak-tegen-de-de-vloek/ Tuesday, June 23, 2015 - 16:53

Op donderdag 9 juli aanstaande moet vrijplaats De Vloek voor de rechter verschijnen. De gemeente Den Haag heeft De Vloek op 5 juni 2015 een kort geding aangespannen om zo de ontruiming van de vrijplaats af te dwingen. Wij roepen iedereen op om De Vloek te steunen en naar de rechtszaak te komen!
Op 27 mei heeft de gemeente Den Haag per brief geëist dat we binnen vijf dagen zouden tekenen voor vrijwillig vertrek uit De Vloek vóór 1 juli 2015. Echter blijkt nergens uit dat de bouw van het Topzeilcentrum wat op de plaats van De Vloek moet komen ook daadwerkelijk rond is. Onze advocaat heeft de gemeente al meerdere malen verzocht stukken te overleggen waaruit de voortgang van het te realiseren bouwplan moet blijken. Telkens heeft de gemeente dit geweigerd, en ook nu is onze vraag afgewezen. Onze advocaat heeft nog om 5 dagen uitstel van de onrealistische antwoordtermijn verzocht, maar ook dit werd afgewezen. Hierdoor hebben wij geen inzicht kunnen krijgen in de daadwerkelijke vordering van de plannen. De gemeente stuurt hiermee bewust aan op een rechtszaak.
De Vloek heeft contract vervangende locatie getekend, maar gemeente weigert
Na lang onderhandelen over een alternatieve locatie voor de initiatieven van De Vloek is er een gebruikersovereenkomst getekend betreffende het pand aan de Beatrijsstraat nummer 12. Je zou zeggen dat de initiatieven van De Vloek hiermee een plek hebben om zich voort te zetten. De gemeente weigert nu echter om deze gebruikersovereenkomst te ondertekenen. Later in het onderhandelingsproces heeft de gemeente een zogenaamde vaststellingsovereenkomst toegevoegd waar enkel in staat dat De Vloek vóór 1 juli vrijwillig verlaten moet zijn. Daar de gemeente weigert ons inzicht te geven in de vordering van de nieuwbouwplannen kunnen wij dit uiteraard niet tekenen.
De gemeenteraad was duidelijk over de grote waarde van De Vloek voor Den Haag, en sprak dan ook bijna unaniem een inspanningsverplichting uit die inhoud dat wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) samen met De Vloek zou zoeken naar een geschikte vervangende ruimte. In het proces zijn er meerdere locaties na maanden onderhandelen zonder opgaaf van reden ingetrokken. Hiermee is veel tijd verloren gegaan. Nu gebruikt verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller het ‘aanbod’ van een alternatieve locatie als chantagemiddel om De Vloek vrijwillig leeg te krijgen, zonder enig bewijs aan te leveren over de ontwikkelingen van de realisatie van het omstreden Topzeilcentrum. Aan de inspanningsverplichting is dan ook niet voldaan maar wordt slechts gebruikt als pressiemiddel om De Vloek weg te krijgen.
Nieuwbouw Topzeilcentrum door machtspolitiek afgedwongen
Eind mei 2014 kondigde de gemeente aan De Vloek te willen ontruimen en slopen voor de bouw van een Topzeilcentrum. Zo’n centrum is er al in dezelfde straat in de vorm van het Nautisch Centrum, en dit staat sinds de oplevering in 2008 grotendeels leeg en had drie miljoen euro extra gemeenschapsgeld nodig om überhaupt rendabel te zijn. Het plan voor het Topzeilcentrum werd niet op basis van argumenten maar door middel van machtspolitiek door de gemeenteraad gedrukt. Het college probeerde de angel uit het debat te halen door een inspanningsverplichting uit te spreken om met De Vloek een alternatieve locatie te zoeken, echter wordt dit nu enkel gebruikt om ontruiming af te dwingen.
Hiermee blijkt maar weer dat ook in het proces van de ontwikkeling van het Topzeilcentrum de partijpolitieke democratie een farce is, en dat prestigeprojecten van wethouders, projectontwikkelaars en het grote geld de besluitvorming en de ontwikkeling van de stad totaal domineren.
De Vloek zet de strijd door, tegen stadsvernieuwing, tegen de veryupping van de haven, voor De Vloek!

Tijd:
8:15
Start rechtszaak: 9:00
Locatie: Prins Clauslaan 60, Den Haag
Facebook event: 9-7-2015: Kom naar de rechtszaak tegen de De Vloek
The post 9-7-2015: Kom naar de rechtszaak tegen de De Vloek appeared first on De Vloek.

25 Tuesday, June 23, 2015 - 19:42
http://devloek.nl/40-meter-lang-spandoek-aan-de-vloek-no-rich-mans-game-on-poor-mans-land/ Thursday, June 18, 2015 - 17:35

Sinds vanochtend (18 juni 2015) hangt er een spandoek van 40 meter lang aan het dak van vrijplaats De Vloek met de tekst ‘No Rich Man’s Game On Poor Man’s Land!’. Het spandoek is een protest tegen de spelletjes die er met de Scheveningse Haven worden gespeeld door politici en vastgoedbobo’s, en tegen het yuppenfestival rondom de Volvo Ocean Race. De haven is niet van yuppen en vastgoedbonzen, de haven is van iedereen.
Inmiddels is een deel van de haven en zelfs het openbare strandje bij de helling aan de Hellingweg hermetisch afgesloten. De helling wordt permanent bezet door meerdere bussen ME en bewakers met honden. Buurtbewoners zijn niet meer welkom op het strandje en worden op ID gecontroleerd. Het is duidelijk dat de gemeente met maximale middelen wil zorgen dat elk protest rondom de Volvo Ocean Race de kop in wordt gedrukt.
Toch staan er meerdere protesten geplanned. Zo zal vanavond een actiegroep genaamd Stop Veryupping gaan proberen de boten van de Volvo Ocean Race te enteren om de piratenvlag te heisen. Vrijdagavond staat er een gratis en mobiel straatfeest tegen veryupping gepland in de Haven als tegenhanger van het gemeenschapsgeld verslindende Volvo Ocean Race festival. Op zaterdag organiseren de ‘Vloekvrienden’ een drijvende piratenpicnic in de grachten van Den Haag als steun voor De Vloek.
De gemeente Den Haag heeft er ruim 700.000 euro gestoken om de Volvo Ocean Race een tussenstop van 24 uur te laten maken in de haven van Scheveningen. Rond deze tussenstop haalt de gemeente alles uit de kast om zich op de kaart te zetten als “Wereldstad aan Zee”. Dat Den Haag mee wil doen met de grote jongens is niet nieuw; eerder moest Den Haag ‘Culturele Hoofdstad van Europa 2018′ worden en toen dit niet doorging werd het de wereldstad aan zee.
Den Haag blijft niet onbeschadigd door grote ambities van wethouders en projectontwikkelaars. De haven is de afgelopen jaren veranderd van lokale bedrijvigheid naar een yuppenresort. Waar vroeger scheepswerven waren, verrezen de afgelopen jaren peperdure appartementen en een half leeg zeilcentrum. Verder zijn er ambities voor hotels en cruise-schepen, allemaal om de grootheidswaanzin van wethouders en projectontwikkelaars te doen vervullen. Maar ondertussen staan er in Scheveningen steeds meer huizen die mensen uit Scheveningen niet kunnen betalen, restaurants waar mensen uit Scheveningen niet kunnen eten en zeilcentra waar Scheveningers hun boot niet kunnen repareren.
Initiatieven als vrijplaats De Vloek moeten volgens de gemeente worden gesloopt voor nog een zeilcentrum terwijl er al een is die deels leegstaat, en waar drie miljoen euro gemeenschapsgeld in moest worden gestoken om het überhaupt rendabel te maken. Maar niet alleen de Scheveningers zijn slachtoffer van stadsvernieuwing. In de Grote Marktstraat konden kleine ondernemers als de stroopwafel- en viskraam verdwijnen omdat het niet in het beeld paste van een Primark en Marks en Spencer. Terwijl bibliotheken hun deuren kunnen sluiten vanwege bezuinigen, wordt er wel meer dan 180 miljoen euro gestopt in een prestigeproject als het Spuiforum.
De Volvo Ocean Race is niet het festival voor alle Scheveningers zoals de organisatie doet voor komen, want als je naar Anouk wil gaan kijken mag je tussen de 25 en 50 euro betalen om er in te komen. Het festival is een samenkomst van vastgoed bobo’s, de gemeente en yuppen om te kijken hoe zij van de haven een yuppenoord kunnen maken. Het is dan ook tekenend dat de organisatie van de Volvo Ocean Race wel heeft gesproken met bewoners van het welvarende Statenkwartier maar niet met de bewoners van Scheveningen.
De haven is niet van yuppen en vastgoedbonzen, de haven is van iedereen!
NO RICH MAN’S GAME ON POOR MAN’S LAND!

The post 40 meter lang spandoek aan De Vloek: ‘No Rich Man’s Game On Poor Man’s Land!’ appeared first on De Vloek.

25 Thursday, June 18, 2015 - 19:22
http://devloek.nl/11-6-2015-de-vloek-in-de-gemeenteraad-kom-allemaal/ Wednesday, June 10, 2015 - 12:28

Aanstaande donderdag (11 juni) zal er in de gemeenteraad weer gesproken worden over Scheveningen Haven en over De Vloek. Wij roepen iedereen op om naar het stadhuis te komen om te laten zien dat De Vloek nog steeds op veel steun kan rekenen. We verzamelen om 19:00 voor het stadhuis, Spuiplein Den Haag. Om 19:30 zal de gemeenteraad beginnen. Laat zien dat er veel steun is voor De Vloek, en dat als deze vrijplaats gesloopt wordt, de stad nog meer een plek is waar alleen de rijke elite en de projectontwikkelaars het voor het zeggen hebben. Daar zitten we niet op te wachten!
16 oktober 2014 besliste de gemeenteraad dat de plannen van wethouder Karsten Klein (CDA) om vrijplaats De Vloek te slopen en een Topzeilcentrum te bouwen doorgang kunnen vinden. Maar de strijd voor het behoud van De Vloek is daarmee nog niet gestreden. Aanstaande donderdag zal dus wederom in de gemeenteraad worden gesproken over Scheveningen Haven en De Vloek, en zal er tijd zijn voor insprekers. Om 19:30 zal de gemeenteraad beginnen met de insprekers. De haven en De Vloek staan als laatste onderwerp op de agenda.
De Vloek voert al een jaar campagne voor het behoud van de vrijplaats. De Vloek werd 13 jaar geleden gekraakt en is uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Zo geeft de Vloek ruimte aan het biologisch-veganistisch restaurant “Water en Brood”, de concertzaal “de Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van de Vloek.
Eind mei 2014 kondigde de gemeente aan De Vloek te willen ontruimen en slopen voor de bouw van een Topzeilcentrum. Zo’n centrum is er al in dezelfde straat in de vorm van het Nautisch Centrum, en dit staat sinds de oplevering in 2008 grotendeels leeg en had drie miljoen euro extra gemeenschapsgeld nodig om überhaupt rendabel te zijn. Ook veel andere gebouwen in het gebied staan leeg. Ruimte voor de zeilsport is er dus genoeg. Nog meer nieuwbouw is onzinnig en betekent dat de vrijplaats hoogstwaarschijnlijk moet verdwijnen voor nog meer leegstand
Een nieuw Topzeilcentrum is het zoveelste vastgoed- en prestigeproject in de haven waar niemand op zit te wachten. Al jarenlang probeert de gemeente de Scheveningse haven te veranderen in een lustoord voor zeilers en yuppen. Veel bedrijvigheid zoals scheepswerven, die de haven maakte tot wat het was, hebben plaats moeten maken voor dure appartementen, kantoorruimte en een Nautisch Centrum waar geen enkele Scheveninger zich nog thuis voelt.
Het plan voor het Topzeilcentrum werd niet op basis van argumenten maar door middel van machtspolitiek door de gemeenteraad gedrukt. Het college probeerde de angel uit het debat te halen door een inspanningsverplichting uit te spreken om met De Vloek een alternatieve locatie te zoeken, echter wordt dit nu enkel gebruikt om ontruiming af te dwingen.
In plaats van de waarde van De Vloek in te zien, lijkt de gemeente slechts geïnteresseerd in het geld dat de grond oplevert. Wij zijn van mening dat de gemeente zich zou moeten bezig houden met wat de mensen in Den Haag belangrijk vinden en wat goed is voor de stad. Naast ruimte voor de zeilsport zou er in dit deel van Scheveningen Haven ook ruimte voor een plek als De Vloek moeten zijn. Voor duizenden mensen is de Vloek een belangrijke en onmisbare plek.
Steun De Vloek en kom naar de gemeenteraadsvergadering!
Donderdag 11 juni 2015
Verzamelen voor het Stadhuis (Spuiplein): 19:00
Aanvang raadsvergadering: 19:30
The post 11-6-2015: De Vloek in de gemeenteraad, kom allemaal! appeared first on De Vloek.

25 Wednesday, June 10, 2015 - 14:20

Pages